Deklaracja dostępności szczecin.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szczecin.pip.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Weronika Bruszkowska.
 • E-mail: weronika.bruszkowska@szczecin.pip.gov.pl
 • Telefon: 91 431 19 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
 • Adres: ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
 • E-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl
 • Telefon: 91 431 19 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie:

 • przy ul. Pszczelnej 7 w Szczecinie
 • przy ul. Piłsudskiego 55 w Koszalinie 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Dostęp do siedziby OIP w Szczecinie: od ul. Pszczelnej 7, parking ogólnodostępny znajduje się bezpośrednio przy posesji, jedno wejście główne do siedziby, do którego prowadzą schody i rampa dla wózków inwalidzkich. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem kancelarii, sekretariatu lub porad prawnych za pomocą domofonu zlokalizowanego przy drugich drzwiach wejścia głównego. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w pomieszczeniach położonych na parterze budynku wolnym od barier poziomych i pionowych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Należy zachować ostrożność i zwrócić szczególną uwagę ze względu brak chodnika dla pieszych – wejście na teren posesji następuje bezpośrednio z pasa drogowego.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.

Siedziba OIP Szczecinie Oddział w Koszalinie posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego do budynku od ul. Piłsudskiego prowadzi chodnik zakończony schodami. Drugie wejście do obiektu prowadzi przez wewnętrzny parking od ul. Sportowej. Przy drugim wejściu przy drzwiach znajduje się dzwonek - osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu, który pośredniczy w załatwieniu sprawy. W budynku nie ma rampy dla wózków inwalidzkich, dostęp do pomieszczeń i toalety związany jest z koniecznością pokonania schodów (nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnościami-wysoki parter, schody). W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

 • OIP Szczecin (w budynku znajdują się tablice informacyjne, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących)
 • Oddział w Koszalinie (nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących)

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

 • OIP Szczecin (do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem)
 • Oddział w Koszalinie (do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem)

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób:

 • OIP Szczecin: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, brak osób przeszkolonych na wypadek ewakuacji,
 • Oddział w Koszalinie: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, brak osób przeszkolonych na wypadek ewakuacji.

 

Inne informacje i oświadczenia

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

 • OIP Szczecin - brak środków wspierających komunikowanie się
 • Oddział w Koszalinie - brak środków wspierających komunikowanie się

instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

 • OIP Szczecin - brak ww. urządzeń
 • Oddział w Koszalinie - brak ww. urządzeń