Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, z siedzibą: ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin.
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szczecin.pip.gov.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w Art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
·    inne jednostki organizacyjne PIP,
·    uprawnione organy publiczne,
·    podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5.    Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.