• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.01.2023

Szukamy kandydatów na podinspektorów pracy

Nowy rok, nowe wyzwania zawodowe? Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie poszukuje siedmiu osób, które w przyszłości zostaną inspektorami pracy właśnie w Szczecinie lub w Koszalinie. 

Blue Modern Webinar Poster
 

Jakie są wymagania wobec kandydatów?

wykształcenie: wyższe prawnicze - tytuł magistra lub wyższe techniczne - tytuł magistra inżyniera;

kierunki: prawo, chemia,  żegluga śródlądowa i morska, budownictwo, budowa maszyn, mechanika, elektroenergetyka, rolnictwo, leśnictwo, biotechnologia, automatyka i robotyka,

 

Staż pracy:

-  stanowisko kandydat na podinspektora pracy -  minimum rok stażu pracy,

- stanowisko merytoryczne (referent prawny i starszy referent) z późniejszą możliwością aplikacji na kandydata na podinspektora pracy - brak wymaganego stażu pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny i życiorys  wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr telefonu, adres e-mail),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego,

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na stanowisku zgodnym z wykształceniem;

- znajomość obsługi komputera, w szczególności środowiska MS Office;

- ogólna wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wiedza ogólna z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy;

- mile widziana znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy w terenie i na wysokości;

- predyspozycje do samodzielnej pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem;

- prawo jazdy kategorii B.

 

Termin składania dokumentów: 3 lutego 2023r. 

O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin, tel. (91) 431-19-30, z dopiskiem „oferta pracy - OIP w Szczecinie”, „oferta pracy – Oddział w Koszalinie  (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

***

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne