• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.03.2023

Poszukujemy specjalistów!


Do 14 kwietnia czekamy na aplikacje osób, które chciałyby pracować w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie. Do obsadzenia są etaty specjalisty ds. zamówień publicznych i starszego referenta w Sekcji Organizacji i Analiz.

Blue Modern Webinar Poster 2
 

Kandydaci powinni składać aplikacje (list motywacyjny i życiorys  wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę - numerem telefonu, adresem e-mail; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą) do szczecińskiego inspektoratu przy ul. Pszczelnej 7 lub też wysłać je tradycyjną pocztą.

***

Do zadań specjalisty ds. zamówień publicznych będzie należało:

- przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- przygotowanie oraz prowadzanie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,

- organizacja pracy komisji przetargowych,

- opracowywanie i archiwizacja dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- prowadzenie ewidencji zamówień publicznych oraz rejestrów informacji o dokonanych zakupach i wniosków dotyczących zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,

- realizacja umów zawartych przez Urząd w wyniku udzielonych zamówień, w tym egzekwowanie kar umownych.

Wymagania: wykształcenie: wyższe, staż pracy – 4 lata.

Wymagania dodatkowe:

  • ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zamówień publicznych, 
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i procedur administracyjnych,
  • znajomość obsługi komputera, w szczególności środowiska MS Office, 
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra organizacja pracy,
  • prawo jazdy kat. B,
  • odporność na stres, odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie.

***

Natomiast starszy referent zajmie się:

- archiwizacją akt spraw prowadzonych w postaci papierowej oraz elektronicznej,

- prowadzeniem archiwum zakładowego,

- obsługą administracyjno-biurową inspektoratu (przekazywaniem korespondencji pracownikom, obsługą interesantów),

- prowadzeniem kancelarii inspektoratu (obsługą korespondencji przychodzącej, wychodzącej oraz wewnętrznej) z wykorzystaniem wewnętrznych systemów informatycznych.

Wymagania: wykształcenie: minimum średnie, staż pracy – co najmniej rok.  

 

 Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne