• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2023

"Zdobądź dyplom PIP" - zapraszamy na szkolenie


Jest jeszcze czas, by zapisać się na szkolenie z programu "Zdobądź dyplom PIP". W tym roku można uczestniczyć w nim zarówno osobiście, jak i on-line.  
 

Blue And Yellow Modern Webinar Poster 3
 

Bezpłatne szkolenie zaplanowane zostało na 25 kwietnia (godz. 11). Poprowadzi je nadinspektor pracy Maciej Kwiatkowski. Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące założeń programu, omawiane są też przepisy prawa pracy, w tym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne do prowadzenia firmy zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP. Zapraszamy pracodawców, ich przedstawicieli, wszystkich zainteresowanych. 
Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. Wybór czy przyjść do inspektoratu, czy też połączyć się przez internet, pozostawiamy państwu. Tym, którzy chcą wziąć udział poprzez platformę MS Teams, link przesłany zostanie na dzień przed szkoleniem. 
***
Zasady uczestnictwa w szkoleniu:
1. Przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: promocja@szczecin.pip.gov.pl
2. W treści e-maila proszę wskazać formę uczestnictwa w szkoleniu (chcę uczestniczyć stacjonarnie, chcę uczestniczyć online) - prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 24 kwietnia; 
3. Dokonując zgłoszenia, proszę również o podanie zakładu pracy, z którego pochodzi uczestnik szkolenia;
4. W szkoleniu może wziąć udział z danego zakładu pracy więcej niż jedna osoba. 

***

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP" - przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników. Oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Link do szkolenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYxMWJlMGYtM2NlZS00NWZiLWE1MjEtNTM4NTY1MjU0NmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec907ca1-2864-4911-b5d4-19548ff54034%22%2c%22Oid%22%3a%22ee087d57-aa6b-4e87-95d8-4999e601f617%22%7d 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne