• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.03.2023

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, z siedzibą: ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szczecin.pip.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • inne jednostki organizacyjne PIP,
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne